Metódy merania

Meranie síl pod hlavou kotiev

V rámci geotechnického monitoringu hlbokých stavebných jám ...

Merania posuvným deformetrom

Posuvným deformetrom možno monitorovať axiálne deformácie...

Extenzometrické merania

Extenzometre slúžia k meraniu relatívnych posunov medzi dvoma bodmi...

Hydrostatické meranie sadania

Elektronický merací systém založený na princípe tradičných hadicových vodováh...

Meranie napätí v stavebných konštrukciách

Vibračné (strunové) tenzometre sú snímače s vysokou presnosťou...

Dilatometrické merania

Meranie vzájomných pohybov jednotlivých častí monitorovaných telies...

Merania vertikálnym inklinometrom

Digitálny inklinometer je vysoko presný prístroj pre meranie podpovrchových posunov

Merania náklonov

Meranie zmeny náklonov sa využíva pri monitoringu výškových občianskych budov...

Merania horninových tlakov a tlakov v betóne

Hydraulické tlakové krabice nachádzajú uplatnenie pri monitorovaní vývoja kontaktného napätia...

Merania pórových tlakov vody v zeminách

Dôkladné vyšetrenie hydrogeologických pomerov je nevyhnutným predpokladom vytvorenia ...

Kontinuálne merania geodetickými robotmi

Plne automatizované a počítačom riadené geodetické meracie prístroje sú vhodné pri potrebe kontinuálneho sledovania posunov...

Meranie horizontálnym inklinometrom

Horizontálny inklinometer slúži na meranie podpovrchových vertikálnych deformácií v horizontálne zabudovaných meracích rúrach...

Meranie hladiny podzemnej vody

Meranie hladiny podzemnej vody patrí k štandardným meraniam pri vyšetrení hydrogeologických pomerov...

Meranie konvergencií

Konvergenčný merací prístroj je presné meracie zariadenie k stanoveniu zmien dĺžok pri vyšetrovaní deformácií...

Meracie kotvy

Pri výstavbe tunelov, výkope stavebných jám a zabezpečovaní prirodzených a umelých svahov je možné...