Dilatometrické merania

Účel:

Meranie vzájomných pohybov jednotlivých častí monitorovaných telies napr. v dilatáciach alebo trhlinách stavebných objektov alebo puklinách skalného horninového masívu napomáha rozpoznať konkrétne štádium časového vývoja deformačného procesu ako aj jeho mechaniku. Obzvlášť významné je monitorovanie pohybov pri nestacionárnych procesoch (jednotlivé etapy výstavby, zvetrávanie horninového masívu a pod.). Pohyb v škáre sa môže prejaviť v troch smeroch: ako jej roztvorenie/zovretie, výškový a šmykový posun. Vo väčšine prípadov sa najväčšie pohyby prejavujú v zmene šírky trhliny a preto je väčšina zariadení usporiadaná na ich meranie.

Popis:

Na monitorovanie deformácie v trhlinách možno použiť jednoduché monitorovacie techniky ako sú mechanické dilatometre: sklenené resp. sádrové terčíky, meracie hodinky, posuvné mikrometre a dilatometrické skoby. Okrem stabilného upevnenia systému do monitorovaného telesa po oboch stranách trhliny je veľmi dôležitý aj detail dosadnutia meradla do fixovaných značiek. Najvhodnejší je kombinácia gule a kužeľového vybratia. V prípade neprístupnosti meracieho miesta alebo potrebe kontinuálneho záznamu merania je potrebné použiť elektronické dilatometre.

Technické údaje:

Vibračné dilatometre majú štandardnú dĺžku 300mm; rozsah merania 25, 50, 100mm; rozlíšenie 0,02% rozsahu; presnosť 0,1% rozsahu; prevádzková teplota: -30 až 60°C. Jedná sa o jednoosé snímače, pre trojosé meranie sa použijú 3 snímače uchytené v špeciálnom prípravku.

Dilatometer elektronický
Dilatometer mechanický prenosný
Dilatometer mechanický trvalý
dilatometer
Dilatometer Solexperts