Merania posuvným deformetrom

Účel:

Posuvným deformetrom možno monitorovať axiálne deformácie (skrátenia príp. predĺženia) pozdĺž meranej priamky, ktorú predstavuje špeciálne vystrojený zvislý vrt v horninovom prostredí. Samotný merací prístroj je prenosná sonda a merania majú etapový charakter. Najčastejšími aplikáciami je monitoring vodohospodárskych stavieb, tunelových stavieb  a problematika zakladania stavieb (odpruženie/dekonsolidácia a stláčanie základovej pôdy v hlbokých stavebných jamách).

Popis systému:

Deformetrický merací systém pozostáva z meracej rúry, sondy, nosného napájacieho kábla, ovládacieho sútyčia, vodiacej lišty, odčítacej jednotky a ciachovacieho zariadenia. Meracia rúra je zostavená z deformetrických umelohmotných výpažníc navzájom pospájaných v jednometrových vzdialenostiach teleskopickými meracími spojkami. Priestor medzi meracou rúrou a stenou vrtu je vyplnený bentonitovo-cementovou suspenziou, ktorej receptúra zodpovedá deformačným vlastnostiam horninového prostredia. Prenosná meracia sonda sa postupne zasúva do vrtu, čo umožňujú vybratia v meracích značkách. V každom meracom intervale (1m) sa sonda pootočí pomocou ovládacieho sútyčia o 45° a napnutím medzi dve susediace značky sa zmerajú ich vzájomné vzdialenosti. Signál z vysokocitlivého snímača sa prenáša káblom a digitálne registruje. V prípade potreby trojvektorových meraní je možné vrt vystrojiť kombinovanými inklinometricko-deformetrickými profilmi a merania realizovať v jednej etape súčasne inklinometrom aj posuvným deformetrom.

Technické údaje: Meracia základňa 1000mm, rozsah merania ± 22,5 mm /rozlíšenie 0,03mm na 500mm, pracovná teplota -20°C až 50°C.

Detail sondy posuvného deformetra
Merací profil pre posuvný deformeter
posuvny_deformeter_meranie
Aplikácia posuvného deformetra