Extenzometrické merania

Účel:

Extenzometre slúžia k meraniu relatívnych posunov medzi dvoma bodmi. Meraná je najčastejšia zmena dĺžky medzi meracou hlavou upevnenou na povrchu a koreňom fixovaným vo vrte v horninovom masíve. Najčastejšími aplikáciami je meranie deformácií v okolí tunelového výrubu a monitorovanie objemových zmien (sadanie, expanzia, ….) v zakladaní stavieb. Extenzometre je možné použiť aj povrchovo v prípade ťažko prístupných nestabilných skalných svahov alebo na vodohospodárskych objektoch. Odčítanie deformácií môže byť ručné alebo automatizované.

Popis:

Extenzometer sa skladá z hlavy, tyče v púzdre a z koreňa. Koreň je pevne spojený s tyčou, púzdro slúži k umožneniu voľného pohybu tyče vo vrte. Tyčové extenzometre môžu byť osadené po jednom alebo môže byť do jedného vrtu osadených viac extenzometrov rôznych dĺžok. Podľa podmienok je možné použiť rôzne typy koreňov (injektážne, hydraulické, mechanické). Hlavy extenzometrov majú rôznu konštrukciu v závislosti najmä od spôsobu odčítania (mechanické meradlá, snímače, odčítacie jednotky, datalogery, … ).

Technické údaje: Maximálna dĺžka extenzometra 150m, maximálny počet extenzometrov v jednom vrte 6 ks, presnosť v závislosti od dĺžky extenzometra od 0,01mm do 1mm, rozsah merania od 25mm do 50mm, po prestavení do 300mm.

Inštalácia extenzometrov z podzemia
Prenosný odčítací prístroj
Kompletný extenzometer s hydraulicky rozpínavým koreňom