Merania horninových tlakov a tlakov v betóne

Účel:

Hydraulické tlakové krabice nachádzajú uplatnenie pri monitorovaní vývoja kontaktného napätia na primárne ostenie podzemného výrubu ako aj radiálneho a tangenciálneho napätia v samotnom ostení. Ďalšou častou aplikáciou je vyšetrenie skutočného tlaku zeminy na pažiace a oporné konštrukcie v zakladaní stavieb ako aj pozorovanie tlakov vo vysokých násypoch, ich podloží a monitorovanie skládok odpadov.

Popis zariadenia:

Hydraulické snímače tlaku od firmy Glötzl (SRN) pozostávajú zo samotnej tlakovej krabice, pretlakového ventilu a meracej časti. Krabice sú vyplnené olejom alebo ortuťou a vďaka svojmu tvaru (faktor výška/priemer činí 0,05 až 0,1) výrazne znižujú chybu zapríčinenú rozdielom E-modulov snímača a obklopujúceho materiálu. Tekutina v krabici prenáša tlak zo zaťaženia krabice na membránu ventila. Pri meraní vyvíjame prostredníctvom hydraulického alebo pneumatického meracieho zariadenia tlak na opačnú stranu membrány, pričom hľadanou veličinou je tlak, pri ktorom dôjde k jej pretlačeniu. Výhodná je kombinácia snímačov tlaku zeminy a pórového tlaku vody, umožňujúca aj dodatočné zabudovanie do prostredia zarážaním. Pri zabudovaní do zemného prostredia by veľkosť zrna zeminy nemala byť’ väčšia ako jedna desatina priemeru snímača.

Technické údaje:

Tvary a rozmery snímačov sú nasledovné: kruhové f120x5; f170x7 mm; · obdĺžnikové:  70 x 140 x 4,5; 100 x 200 x 5; 150 x 250 x 7; 200 x 300 x 10; 400 x 400 x 12 mm; zarážané: 70x140x5; 100x200x6 mm; merací rozsah: 0,5MPa; 1MPa; 2,5MPa; 6MPa, 10MPa, 16MPa; 25MPa; 40MPa; 60MPa

Tlakomerná krabica pre kontaktné napätie
Tlakomerná krabica s priamym odčítaním tlaku
Inštalácia tlakomernej krabice v primárnom ostení