Meranie hladiny podzemnej vody

Účel:

Meranie hladiny podzemnej vody patrí k štandardným meraniam pri vyšetrení hydrogeologických pomerov v priepustných homogénnych zeminách. Hladina vody sa meria v pozorovacích hydrovrtoch pri výstavbe a prevádzke prakticky všetkých geotechnických objektov, najčastejšie aplikácie sú pri výstavbe priehrad. Merania možno vykonávať v jednotlivých časových intervaloch hladinomerom alebo kontinuálne snímačmi tlaku kvapalín so zbernicou dát.

Princíp merania:

Pozorovací hydrovrt má na vyšetrovanej výške filtračnú časť s pieskovým obsypom, ostatná časť vrtu je utesnená. Meranie hladiny podzemnej vody v hydrovrte sa vzťahuje na úroveň povrchu terénu. Pri etapovom meraní sa z povrchu do vrtu spustí špeciálny merací kábel s centimetrovým delením (hladinomer), v okamihu ako sa sonda na špici kábla dotkne vody, spustí sa akustická signalizácia. Jemným vytiahnutím pásma (prerušením signálu) zistíme presnú úroveň podzemnej vody. Pokiaľ je meracie miesto vyššie ako miesto odčítania alebo tlak vody výškovo presahuje miesto odčítania, možno tlak merať manometrom. Pri automatizovanom meraní snímač zaznamená hodnotu vodného tlaku priamo na mieste merania pomocou membrány, z ktorej sa prostredníctvom elektrického signálu sprostredkuje meranie k zbernici dát, do ktorej sa hodnota uloží.

Technické údaje:

Elektronický hladinomer – merací rozsah do 200m, rozlíšenie výšky hladiny vody 1cm, presnosť merania teploty 0,3°C. Tlakový snímač – rozsah merania až do 5 MPa, presnosť merania závisí od zvoleného rozsahu snímača.

Štandardný hladinomer
Hladinomer pre meranie v otvorených piezometroch
Zber nameraných hodnôt