Merania pórových tlakov vody v zeminách

Účel:

Dôkladné vyšetrenie hydrogeologických pomerov je nevyhnutným predpokladom vytvorenia správneho geotechnického výpočtového modelu pri výstavbe hlbokých stavebných jám, tunelov, vodohospodárskych diel a skládok odpadov. Pórové tlaky vody možno vyšetriť pozorovacími vrtmi s dlhými filtračnými úsekmi len v homogénnych veľmi priepustných zeminách. V ostatných prípadoch musia byť pórové tlaky vody merané bodovo otvorenými alebo uzavretými piezometrami. Voľba typu piezometra závisí od priepustnosti horninového prostredia. Otvorené piezometre sú vhodné v priepustnejších zeminách, sú cenovo výhodnejšie ako uzavreté piezometre a umožňujú prípadné prepláchnutie. Uzavreté snímače sa používajú v málo priepustných zeminách a pri monitorovaní nestacionárnych dejov.

Princíp merania: 

Otvoreným systémom označujeme merania voľných hladín vody v otvorených rúrkach priemeru cca. 2,0 cm, ktoré sú zakončené v mieste merania keramickými alebo umelohmotnými filtrami. Filtrová časť výšky max. 0,5m sa vo vrte obsype kremičitým pieskom a zvyšná časť vrtu sa utesní. Meranie sa vykonáva elektronickým hladinomerom. Uzavretý systém predstavuje snímače, ktoré snímajú vodný tlak priamo na mieste merania pomocou membrány, z ktorej sa prostredníctvom elektrického signálu, hydraulicky alebo pneumaticky sprostredkuje meranie k odčítaciemu miestu. Pokiaľ je meracie miesto vyššie ako miesto odčítania alebo piezometrický tlak výškovo presahuje miesto odčítania možno tlak merať priamo manometrom.

Technické údaje: 

Uzavreté piezometre sú najčastejšie vibračné alebo piezorezistívne tlakové snímače s rozsahom merania do 0,2, 0,5, 1, 2,5 a 5 MPa.  Priemer filtra činí cca. 20mm. Hodnoty možno odčítavať prenosným zariadením alebo automatizovaným systémom GeoMonitor.

Piezometer-otvorený systém
Piezometer-uzavretý systém
Kontrola utesnenia investorom