Meranie horizontálnym inklinometrom

Účel:

Horizontálny inklinometer slúži na meranie podpovrchových vertikálnych deformácií v horizontálne zabudovaných meracích rúrach s cieľom zistiť sadanie stavebných objektov. Najčastejšie aplikácie sú násypy dopravných stavieb, sypané priehrady, skládky a inžinierske siete (potrubia).

Popis systému:

Inklinometrický systém pre meranie v horizontálnom smere pozostáva z inklinometrických meracích rúr a samotného meracieho prístroja, ktorý sa skladá zo sondy dĺžky 0,5 alebo 1,0m, bubna s meracím káblom, hliníkového vodiaceho sútyčia a odčítacej jednotky. Inklinometrické  výpažnice  z PVC priemeru 70mm sú  vybavené pozdĺžnymi drážkami v dvoch na seba kolmých smeroch a zabezpečujú orientáciu sondy v predurčenom smere. Ukladajú sa do pieskového obsypu a voči pootočeniu sa zabezpečujú  oceľovými platňami rozmerov 30x30cm. Drážky vodiacich výpažníc sa orientujú v zvislom smere. Pohyblivá sonda je vybavená snímačom náklonu, z oboch strán sondy je konektor, aby bolo možné merať v dvoch polohách a tým vylúčiť chybu z pootočenia sondy. Meranie sa vykonáva zväčša v intervaloch 1,0m, v každom hĺbkovom intervale sa odčíta náklon, ktorý je konvertovaný na posun. Porovnávaním jednotlivých etapových meraní so základným meraním sa získava priebeh prírastkov zvislých deformácií. Začiatok meracieho profilu je potrebné geodeticky vztiahnuť na absolútnu výšku.  

Technické údaje:

Meracia základňa 500/1000mm, rozsah merania ±45°, rozlíšenie 0,02mm/500mm, pracovná teplota -5°C až 60°C.

Detail sondy horizontálneho inklinometra
Merací profil pre horizontálny inklinometer
horizontal_inklinometer
Vedenie sondy v meracom profile