Meracie kotvy

Účel:

Pri výstavbe tunelov, výkope stavebných jám a zabezpečovaní prirodzených a umelých svahov je možné voliť druh a množstvo tyčových kotiev (svorníkov) operatívne na základe výsledkov geotechnického monitoringu. Pokiaľ kotvu usporiadame ako meraciu, môžeme zistiť posuny a deformácie pozdĺž nej vo viacerých úsekoch. Výpočtovo z týchto hodnôt stanovíme normálové sily v kotve, výsledky slúžia k optimalizácií dĺžky kotiev a ich rozmiestnenia.

Popis systému:

Meracie kotvy majú vo svojom vnútri integrovaný 4-násobný extenzometer. Jednotlivé meracie tyče sú pozdĺž meracej kotvy spojené na štyroch miestach s  kotvou, čo umožňuje meranie deformácií a síl v štyroch úsekoch. Meracia kotva má obdobnú únosnosť ako aplikované kotvy, nahrádza teda jednu kotvu. S digitálnym meradlom sa meria relatívna vzdialenosť od meracej hlavy k jednotlivým ukotveniam. Porovnaním etapového merania so základným sa zistia skrátenia alebo predĺženia tyče kotvy. 

Technické údaje:

Štandardné dĺžky meracích kotiev sú 2,4,6 a 8m. Merací rozsah 250mm, presnosť merania 0,03mm. Maximálny počet meraných úsekov: 4. V prípade diaľkového odčítania sú aplikované potenciometrické snímače s rozsahom merania 50mm a presnosťou 0,02mm

Ručné meranie meracieho svorníka
Diaľkové meranie meracieho klinca
Meracia hlava