Meranie konvergencií

Účel:

Konvergenčný merací prístroj je presné meracie zariadenie k stanoveniu zmien dĺžok pri vyšetrovaní deformácií stavebných objektov. Najčastejšou aplikáciou je meranie konvergencií podzemných výrubov. Uplatnenie nachádza konvergenčné meranie aj pri meraní deformácií paženia líniových stavebných jám, obojstranných zárubných múrov v zárezoch a budov v husto obývaných sídlach.

Popis systému:

Konvergenčný merací prístroj pozostáva zo samotného meracieho prístroja a kalibračného rámu. Merací prístroj sa skladá z meracieho pásma, meracích hodiniek (analógových alebo digitálnych) a napínacieho zariadenia. Merací prístroj sa počas merania upne na špeciálne meracie svorníky, ktoré sa vopred pevne nainštalujú na povrch stavebnej konštrukcie. Pomocou predpínacieho zariadenia sa pásmo predopne na definovanú silu. Hodnota dĺžky sa nahrubo odčíta na meracom pásme, jemne na meracích hodinkách. Hľadané zmeny dĺžok vypočítame porovnaním výsledkov jednotlivých etapových meraní. Merací prístroj je potrebné kalibrovať pred a po každom meraní, zároveň je potrebné zaznamenávať teplotu pri meraní.

Technické údaje:

Merací rozsah do 30m, rozlíšenie do 5m ±0,05mm (nad 5m ±0,1mm), hmotnosť cca. 2kg. Pri stanovení zmien dĺžok medzi jednotlivými meraniami je potrebné vykonať teplotnú korekciu pomocou teplotného koeficientu rozťažnosti pásma, ktorý udáva výrobca.     

Konvergenčný merací prístroj
Typy meracích bodov pre Distometer
Kalibračný prístroj